Contact Us

Address: A11 Muxidi Beili Xicheng District, 100038 Beijing, P.R. China
Tel: (8610) 63908866
Fax: (8610) 63907528
Email: milan@jinjianghotels.com